Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

QUÁN ! HOA GIÊNG HAI...

                      

             QUÁN !
                          
                    Nước ẩn về ...đi - giữa cội nguồn
              Hoa tàn dẫu lụy với cành đông
             Thân thành dải khói yên làng mạc
             Sắc hiển phù sa đẫm ruộng đồng
             Tiả bãi vô thường treo ý thiện
             Quăng bờ bất tịnh giữ tình không
             Hành thâm bát nhã cầm năm uẩn
             Rõ pháp càn khôn ở tại lòng.. !

                                           LĐM

BÀI HỌA :

                  CẦU MONG
                              "Nghịch vần"
Nương tạm trần ai nhủ nỗi lòng
Để hồn thanh thản giữa thinh không
Cầu xin thuận nắng xanh rau bãi
Cầu được hòa mưa mát lúa đồng.
Mong đón nồm nam đều lúc hạ
Mong chào gió bấc yếu khi đông.
Người người thân ái đời hoan hỉ
Nước sạch dôi dư khắp mọi nguồn .
                              Trần Như Tùng

                                                       HOA GIÊNG HAI                                                                  
                        x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

2 nhận xét:

  1. http://3.bp.blogspot.com/-KxW8znt5oHg/UyBvVz6UAqI/AAAAAAAAHkQ/lzs7RjSBmv8/s1600/DSC00103.JPG

    Trả lờiXóa