Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

LỤC BÁT 3 CÂU


LỤC BÁT 3 CÂU


1.
Khói hòa vào cõi Tam Thiên
Cốt tro hóa hiện thoát miền sắc không
Trái tim bất diệt , tâm không !...

 2.
Giành giựt tráo trở có không
Hạnh đức, gian dối hư không gói lời
Được mất bay giữa cuộc đời
3.
Ếch ngồi vọc giếng… sờ voi
Ghi âm thử giọng loi choi đời mình
Nhỏ nhoi kiến khép lặng thinh

4.
Thế thời cào tước hơn thua
Thời ta mình biết chát chua mặc người
Nguyên sơ từ vượn đười ươi... !

 
 5.
Chim tập nói cứ dệt thêu
Phận gà bươi bếp còn kêu mặt trời
Càn khôn đã sắp đặt rồi


6.
Cây cảnh uốn tỉa mà chơi
Sao ta không nắn… mình đời thiện lương
Để lòng lấp lánh như sương !
                             
7.
Yêu hoa bướm chẳng nói năng
Mà lời chung thủy kết bằng thiên thu
Tình ta mặc cả từng xu...


8.
Chiều nay trời lạnh mưa dầm
Gió đông bắc rúc tím bầm ruột gan
Loanh quanh vịn cuộc phù vân… 
 
  9
Thơ run bất chợt là tâm

 Đừng lôi cha nọ gieo cằm mụ kia

Thao thức trằn trọc chẻ chia ... !

   10.
    
   Ông làm quan cứ việc tham
   Mắc chi con đỏ làm ràm xỏ xiên

   Thử làm ?dân cũng đảo điên …

                                                                                                   
11.

   May nhờ gã bán tơ kia

   Đoạn trường khai triễn gót khuya ê chề…

   Thị phi chẻ lưỡi khen… chê,


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét