Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

NIỀM VUI XƯỚNG HỌA !THƯ PHÁP LÊ ĐĂNG MÀNH

HỌA THƠ THẦY LÊ CHÍ PHÓNG
MỪNG THƯỢNG THỌ 86 TUỔI

Cung nghênh thượng thọ nặng tình quê
Tám sáu song hành bước thoả thuê
Say học đầu phơ ươm mái tóc
Đón mùa nắng tắt níu chân đê
Nước gieo màu nhớ điều mơ ước
Trăng tỏ niềm tin ý hẹn thề
Đạm bạc tình chân mòn nét bút
Trăm năm thanh thản lối đi về.
01.04.2012
 Kính họa
LỐI THIỀN!
Chống gậy Thiền chơi giữa đất quê
Hư không chung nhịp chẳng màng thuê
Sáng nhìn cò cõng ngày lên ruộng
Chiều ví trâu tìm nguyệt khảm đê
Trời đất chưa hề rung tiếng gọi
Bến sông chi mắc vỗ lời thề
Vịn vai trăng gió mà đùa giỡn
Dứt bặt tâm ngôn mặc đến về ./.
 LÊ ĐĂNG MÀNH - Văn Quỹ, Hải Tân
MỪNG THƯỜNG THỌ 86 TUỔI

Tám sáu tuổi đời vội bước qua
Hai mươi năm dạy đượm tình ta
Ngôi trường xưa khắc sâu nhung nhớ
Trướng lụa điều mừng thọ đậm đà (1)
Thầy giáo Nguyễn Hoàng người mẫu mực
Con dân Câu Lãm bậc hiền hoà (2)
Tạ ơn Trời đất sống vui khoẻ
Đăm mộng đêm về bóng Mẹ Cha.
01.04.2012
LÊ CHÍ PHÓNG
Kính họa

Thong dong tấc phận chẳng can qua
Mô phạm gieo nhân tỏ lối ta
Trí tuệ chở đầy thuyền vững lái
Thôi xao đong khẳm tâm gìn đà
Quê hương văn vật còn khiêm hạ
Sông nước Ô Lâu mãi thái hòa
Nâng bút tỉa vần thô thiển họa
Kính Thầy!chúc thọ chớ ui… cha./.
                             Lamnguyenhien
                                 Tiết cốc vũ
                        LÊ ĐĂNG MÀNH - Văn Quỹ, Hải Tân

                                                     CỔNG LÀNG VĂN QUỸ

Ô LÂU BÌNH YÊN


"anh hùng biệt động tung đồn giặc..."

2 ảnh sưu tầm net
BÀI XƯỚNG
   BIỆT ĐỘNG ĐỘI !
             XÃ HẢI PHONG.
  
Nhớ xưa chiến trận cứa dòng sông
Tê tái Ô LÂU cuộn xót lòng
Lô cốt Ưu Điềm thực dân đóng
Cồn soi (1)Văn Qũy du kích phòng
Anh hùng biệt động tung đồn giặc
Liệt sỹ quân dân rạng chiến công
 Mãi mãi muôn đời tổ quốc nhớ
Nghìn thu sử Việt chói non sông !
                     
                        Mùa hạ lamnguyethien
          cảm tác khi đọc VĂN QUỸ,HƯNG NHƠN 
                    của tác giả NG THANH XUÂN.

(1) Cồn soi là doi đất bồi dọc bờ sông (trời cho) là công sự bố phòng của Đội Biệt động
                                THI HUYNH  NGUYỄN THANH XUÂN BÚT ĐÀM VỚI LĐM


 BÀI HỌA:
THẾ  “CÀI RĂNG LƯỢC”

                                    Nguyễn Thanh Xuân

Chỉ một mái chèo, một bước sông

Đó đây chung máu, lại chia lòng

Ỷ bom đạn, chúng càng điên đảo

Đốt cháy đồn, ta biết bố phòng

Trí tuệ Nhân dân tài đấu trí

Máu xương Biệt động tính chi công

Ô Lâu chiến tích, ngời thiên cổ

Sạch bóng thù, tình bến nghĩa sông./.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét