Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

THU CẢM !


THU CẢM !
Cầm mùa tháng bảy nhói tâm can*
Khốn đốn trần thân tước  phũ phàng
Tê tái sương đeo màu ảm đạm
Lá đi cành lại khoác điêu tàn !

Trời lùa mây rụng ướp màu tang
Trăng khuất heo may dậy muộn màng
Khói sóng lạnh lùng leo bãi nhớ
Chiều giăng dế tủi lịm cung đàn

Cuốc hòa đìa nhịp phách tiêu tao
Sen hóa hương bay tận cõi nào
Tre ưỡn mạng trơ gà khắc khoải
Thương ngày côi cút gáy lao xao

Quê mùa quạnh quẽ xót riêng đây
Nước mãi lôi mây táp dọa đày
Vàng vọt thập thò đan quạnh quẽ
Cùm toa lây lất tạm nơi này !

Đôi bờ thảng thốt nước như nhiên
Bồi lở thân cằn quặn đảo điên
Trần trụi cũng nhờ thu bện lối
Neo đời thanh thản dẫu cô miên!

Nắng chết thu trườn hấp hối đau
Mái tuôn khói bủa lệ hoen sầu
Liệm ngày chôn với đời hiu quạnh
Cô tịch âm thầm giữa bể dâu !

                                          LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét