Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

KHỦNG BỐ TINH THẦN

KHỦNG BỐ TINH THẦN

Đông tây hãi hùng lằn roi khủng bố
Thế giới hận thù tâm địa đối gian
Rạp hát cây xăng bùng cơn thịnh nộ
Khủng bố trắng - xán xuống nỗi kinh hoàng

Cường quốc lăm le buông lời dọa dẫm
Thách đố trận đồ vũ khí hạt nhân
Đầu đạn hóa học chết trong chầm chậm
Để rót chiêu bài cứu lấy tha nhân

Quê mình chưa có đánh bom liều mạng
Nhưng môi trường chết còn khủng khiếp hơn
Do bởi láng giềng lương tâm táng tận
Xuống tay hạ độc cây cỏ căm hờn

Cái chết đến từ đường cày ươm nụ
Chất độc núp bóng bảo vệ cây trồng
Hoại diệt môi sinh từ nguồn lộc nhú
Bên ngoài tươi tắn mà chết trong lòng

Truyền thông rêu rao tránh thực phẩm bẩn
Đây trâu,chó sạch… cá cũng sạch trơn
Khủng bố nhiêu đây chưa vừa lòng bạn
Mà còn nướng khô trí tuệ cháu con

Độc dược tuồn theo chu kỳ dưỡng thai
Hạ độc hài nhi còn đeo bụng Mẹ
Vào tuổi đến trường mù mờ sử lịch
Bào mòn trí tuệ tiết khí tàn phai

Khủng bố tinh thần là chiêu độc địa
Ơi giống da vàng Việt Nam mình hỡi
Đừng lấy lợi danh là nơi bắn tỉa
Để bọn a dua ném đá tơi bời

Huynh đệ tương tàn xuống tay hạ thủ
Tị hiềm ghét ganh cũng bởi tham sân
Cừu hận đa mang lửa lòng ấp ủ
Gắp bỏ tay người đòn hiểm tinh thần

Gieo giống bất hòa lại giục cấm vận*
Hầm cốt nhục trên chảo lửa hờn căm
Khủng bố tinh thần phong tư đờ đẫn
Phóng viên nghệ sỹ cho đến thảo dân

Như Thị LĐM
*Anh em một nhà cũng cấm vận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét