Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

KHA TIỆM LY-NHẬM RƯỢUKHA TIỆM LY
thủa trời đất thụi nhau tuí bụi
xã hội  chừ ạch đụi triền mien
vuì nhau trong cõi thân tiền
tìm đâu Hồn Bướm Mơ Tiên thủa nào
trên mặt ao toàn bèo xanh ngắt
gió tàn thu lác đác lá rơi
hoa đào rải rác thiên thai ?
dọc thơ Tống Biệt nhớ hoài Giáng Hương
ta với bạn có duyên kiếp trưóc
nên kiếp này hưũ phưóc gặp nhau ?
Tần Hoài giải nuớc chả sâu
Nghe thơ Dỗ Mục mà sầu ngổn ngang
Hậu Đình Hoa bàng hoàng tỉnh thức
Thương Nữ nào thương khóc quê hương ?
Tiệm Ly ơi?  Giấc hoàng luơng
Kinh Kha sông Dịch 1 đường phải đi ?
Chu Vương Miện

NHẬM RƯỢU
uống rượu với Cao Tiệm Ly
với kinh Kha
vớí đĩ
chả khác nào ?
uống rưọu với con khỉ

uống với Diêm Vương
Bao Công
với Tú Bà
Sở Khanh
Quá chán chường

uống với Lỗ Tri Thâm
Võ Tòng đả hổ
Với Từ Hải
thời thế bó tay
chả làm đuợc cái chó gì
đôi lúc phát khùng

uống rượu 1 mình
độc ẩm
trời đất bao la sầu
Chuyên Chư Lỗ Câu Tiễn
Cát Nhiếp
chừ lạc chốn nào >

1 mình 1 hũ rượu
uất cần câu
nhìn trời nhìn đất
uất quá
hét lên

Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét