Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

TỰ RO “KTL”

TỰ RO “KTL”

vất mẩu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
mà lòng mình phơi trên kè đá
trời không xanh không tím không hồng
những óng khói tàu mệt lả
“Thơ Thanh Tam Tuyền”

Ơi chuyện đời được bỏ nơm được cá
Cũng chỉ là buị sả gừng cay
Trong đất trời nam bắc dông tây
cụ Uy Viễn vẫy vùng đắc chí
ra tưóng võ vào tưóng văn noí cười hoan hỉ
thê thiếp đầy đàn phỉ chí rong chơi
cụ Cao Chu Thần thất thế 1 đời
nơi Quốc Oai bó tay mần giáo thụ
dăm đứa học trò
bầu bạn cùng con cú
quân cũng không mà thần cũng không
chuyện tự nhiên nước chẩy theo dòng
kẻ đắc thế và ngưoì chiụ chết
trong đất trời biết bao là hào kiệt
kẻ xênh xang võng lọng vinh qui
kẻ gian truân tiếng bấc tiéng chì
tài cũng thế ? vô tài cũng vậy ?
1 thầy 1 cô 1 chó cái
học trò dăm đứa nửa ngươì
nửa ngợm nửa duơì ươi
quyết chí xoay bạch ốc lại lậu đài
chán 3 chữ chi hồ giả giã
thu chí lớn vẫy vùng biẻn cả
thế không thời đành bó 2 tay
giữa chợ đời trụ ở phủ Quốc Oai
làm khỉ mặt xanh đuôi dài mặt trắng
hết chủ sự qua hành tẩu sử quán
hết theo sứ thần qua Tân Gia Ba
đem tâm can yêu nuớc thương nhà
đành tan xác giũa pháp trưòng đen bạc
Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét