Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ MỜI HỌA!


 Nam Quốc Sơn Hà !
       (viết nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 10.3 AL) Còn đây dấu tích tỏa Hương Giang

 Thuận Hóa bao phen thắm sách vàng

 Nguyễn Huệ lên ngôi chính vị hiệu

 Chinh Man* cởi giáp thất kinh hàng

 Lý Trần chính nghĩa nghìn thu vững

 Đường Tống hung tàn một giấc tan

 Hạo khí Đông A ngời dũng liệt

 Muôn đời hào kiệt chói Nam San !
                                            Lê Đăng Mành

      *Hiệu của Tôn Sĩ Nghị được Càn Long ban trước khi đi xâm lược,
          nó ngạo mạn xem dân ta là giống man di.


TUYÊN NGÔN LÝ THƯỜNG KIỆT

             VỀ VỚI THƠ VIỆT LÝ TRẦN !


         Đừng gọi thơ Đường hồn nước đau

         Xưng danh Trần Lý xứng tầm cao

         Thiền Sư Pháp Thuận hoằng chân đạo

         Tướng quốc Lý Thường* định lược thao

         Đồng vọng nhân tâm “NGUYỄN TRÃI cáo”**

         Ngân vang vương khẩu “NHÂN TÔNG làu”-

         Văn như Siêu,Quát rành rành đó

         Mãn Giác ,Tuệ Trung ***chẳng kém Tàu !

                                                                                                            Lê Đăng Mành
                
·                            *LÝ THƯỜNG KIỆT
                     ** Bình ngô cáo·         
             - Vua LÝ NHÂN TÔNG truy tán Vạn Hạnh Thiền Sư 

                  (VẠN HẠNH LÀU "THÔNG" BA CÕI)

           *** Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291)  tên thật là Trần Tung hay Trần Quốc Tung
            
                  


                               " Ảnh chụp trên Việt Nam bách gia thi của Cao Tự Thanh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét