Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

TRÒ CHƠI !

Đi canh một về một canh*
Đi chợ mới đó ?vắng tênh mô rồi!
Xưa tay sen nở em tôi
Mà nay gối bóng trò chơi mịt mù ./
                   Tiết đông chí văn quỹ

*Trò chơi đi chợ:Trước thập niên 1970
Về vùng quê Trị Thiên đi mô cũng thấy trẻ em
Chơi  dưới bóng tre râm mát,chơi chia 2 phe:
1phe đi chợ,1phe ngồi hai em đối diện cách
nhau khi duỗi chân ra là bàn chân vừa chồng lên
 bàn chân của em đối diện :
_ Phe ngồi                  _ phe đi chợ
-khoảng trống……  đi qua(nói đi chợ)đi về(nói về chợ)
-Đưa ra 1 chân          (nói đi canh một,về canh một )
-Đưa ra 2 chân          (nói đi canh hai,về canh hai )
-Đưa ra ba chân        (nói đi canh ba,về canh ba )
-Đưa ra bốn chân      (nói đi canh tư,về canh tư )
Nhảy qua bốn chân của phe ngồi chồng lên nhau 
Không là chuyện dễ đối với tuổi thơ ,phe ngồi còn bí
kíp nữa là vói tay chồng lên làm sen búp(cả năm ngón
tay chúm lại làm búp sen,xòe ra goi là sen nở)cứ thế
nhảy và nói :đi sen búp về sen búp,đi sen nở về sen nở.
Trò chơi này đặc biệt dành cho con gái,con trai đứa mô
hiền mới cho chơi ké.
Môt trò chơi dễ thương như rứa mà chừ vắng tênh,đoạn
đành mai một ….buồn thiu !

                                                                                             lamnguyethien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét