Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

RỒI CŨNG HẾT!




RỒI CŨNG HẾT!

Ngày cũng hết và tuần cũng hết
Tháng cũng tàn và năm cũng qua
Chả ai quan tâm thời với tíêt
Mới hôm qua hôm nay đã già!

Hồi trước là 1 bãi tha ma
Bây giờ là cả 1 vườn hoa
Hoa tươi đủ mầu thêm đủ sắc
Người thôi đủ cả Tàu, Chà Và

Người thì thả tóc người quấn khăn
Người thời đội mũ kẻ đầu trần
Rừng hoa hoa người thôi đủ thứ
Kẻ thì mặc váy kẻ chơi quần

Kẻ đứng kẻ ngồi và kẻ đi
Loanh quanh chả biêt làm thứ gì
Hoa tươi phô sắc hương nao nức
Hinh như trời cũng sắp xuân về?

Trận gió vu vơ thổi cái vèo
Lá vàng luống cuống vội rơi theo
Hết là thu điếu rồi thu đóm
Con chó vẩn vơ ngủ gốc đào!

Giữa thu rộn rã lá vàng rơi
Ngán ngẫm ngồi coi cái cõi đời
Bằng cấp xếp vào nơi bồ lúa
Phủ huyện giờ đây lại giống bồi
Hia mão hao hao phường hát bội
Râu ria lộn xộn buổi giao thời
Võng lọng để chờ khiêng xác chết
Cống nghè giống 1 đống đồ chơi

Hết xương rồi lại đến cả da
Thơ văn say khướt cụ Tản Đà
Quanh đi quẩn lại dăm hũ rượu
Đậu phụng luộc ồ lại cả pha xa

chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét