Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

NHƯ HẾN ! 
NHƯ HẾN
Vua cũng câm mà Quan cũng câm
2 bờ bên đục lại bên trong

Trách chi á nguyên Cao Bá Quát
1 phương rừng độc chí ngang tàng
Làm Vua làm Quan rồi cũng chết
Làm giặc làm dân sống xoàng xoàng
Mai mốt dẫn nhau về với đất
Phiá nào cũng chỉ thấy non sông!

GIÀ DỊCH
Thời xưa trai gái ở vào tuổi 20
Mới đam mê theo sát nút ái tình
Còn các cụ ông cụ bà
6, 7 bó trở lên thì mần thinh
Bây chừ đổi đời
Bọn nam nữ 20, 30 , 40
Lại chọn sống độc thân
Có nghiã là 1 mình
Con các cụ thất thập
Kể cả 2 thứ bà ông
No cơm ấm cật dửng mỡ
Lại thích chuyện ăn nằm
[chuyện vu sơn ái ân]
Khứa lão 80 bỏ vợ 7 bó
Về Việt Nam lấy ghệ mới
5, 6 bó nửa chừng xuân
Chuyên mặc váy không chơi quần
Vợ chồng không nhận nhau
Cha con không nhận nhau
Bà con cô bác không nhận nhau
Chả cần?
Cơm no bò cưỡi 1 năm 4 muà
Mùa nào cũng là mùa xuân
Vùa đi vừa chống gậy
Quên đầu quên đuôi
Lẩm nhẩm gần cưủ tuần
Đồ già mắc dịch
Đồ già mất nết
Đúng là đồ già gân!

Chu Vương Miện
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh già dê gái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét