Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

DUYÊN HỘI NGỘ "XƯỚNG HỌA"DUYÊN HỘI NGỘ
              Kính tặng Thầy Thích Quảng Hoa                                                                    
Hạ Chiều ngóng đợi bậc Sa Môn
Tay thỏng về đây dẫu bụi hồng
Chơi ngõ thị phi dừng ý niệm
Chạm thềm đàm tiếu bặt tâm ngôn
Người về đượm thắm miền quê quán
Thầy đến tươi mươi xứ ruộng đồng
Lẩn quẩn tìm nhau bờ cát bụi
Ta bà gặp gỡ thỏa chờ mong!
                               LĐM
BÀI HỌA:
 HỮU DUYÊN TƯƠNG NGỘ

Thưa người nặng nợ với Thiền môn,
Đã thỏng tay, đâu vướng cặn hồng?
Không thị, không phi, không khởi ý
Huống đàm, huống tiếu, huống khai ngôn?
Càn khôn duyên khởi muôn trùng biệt
Vạn vật tâm không vốn dĩ đồng
Diệu pháp quay vào nghe tự tánh
Hữu duyên tương ngộ, có gì mong?
                                 CaDao 9/7/2014
         
VẪN HẰNG MONG

Tu hành thọ giới đạt Sa Môn
Lá thắm lìa xa cả chỉ hồng
Ác pháp vô vi nơi cửu bảo
Thiền căn bất luận tự thiên ngôn
Thánh nhân bạc lánh nơi rào quán
Hiền triết gần hơn chốn cộng đồng
“Kiến ngãi bất vi vô dõng giả”
Xương minh đạo pháp vẫn hằng mong!

                                     Phan Tự Trí
                                Biên Hoà Đồng Nai 
                   
     HỘI NGỘ ĐẠO ĐỜI

Về quê đến viếng chốn thiền môn
Rực rỡ tam quan dưới nắng hồng.
Phật tử hành tu tầm phổ độ
Tăng già hoằng pháp diệu lương ngôn.
Trụ trì niềm nở đôi lời diễn
Đàn việt hân hoan một ý đồng.
Hội ngộ đạo đời tuy ngắn ngủi
Chan hòa cảm xúc , vạn điều mong .
                    Trần Như TùngPhú Thọ
       
CỬA THIỀN MÔN

Cửa nào an lạc sánh thiền môn ?
Sắc tức thị không chẳng trắng hồng
Lưỡi động thi phi lìa tứ cú
Khẩu khai tội phước tuyệt phi ngôn
Đối soi pháp tướng do duyên hợp
Quán thấu chơn như tánh thể đồng
Bụt dạy thân người là giả tạm
Có chi trường cữu để cầu mong

                       Trần Ngộ Lâm Đồng

Thiền định

Phong trần rũ sạch trước thiền môn
Tỉnh tọa đài sen rực sắc hồng.
Phật pháp tu hành tìm chánh đạo
Thân tâm quán thức thấu vô ngôn.
Đời người hệ lụy vì ham muốn
Cảnh giới ngã không chẳng dị đồng.
Giác ngộ niết bàn từ dấn nguyện
Bổn thân khổ hạnh chớ cầu mong
                                    Hải Rừng
                               Ngày 11/7/2014

              Miền Hạnh Ngộ             
               Ta-bà hạnh ngộ khách thiền môn
               Song bước tiêu dao tắm nắng hồng
               Giữa chốn phong trần vô quái ngại
               Bên đời phiền não chứng nguyên ngôn
               Ta về tìm lại miền hương quán
               Người đến tuyên dương pháp đại đồng
               Vô thủy vô chung - đây tịnh lạc
               Tri hành hợp nhất - thỏa hoài mong

                                   Lê Văn Thanh Bà RịaTâm Đạo

     Hữu duyên kề cận chốn thiền môn
    Nhẹ nhỏm sắc thân gội ánh hồng
    Trí huệ quảng khai - trì chánh niệm
    Nguồn tâm tỏa rạng=liễu chơn ngôn
    Thiên kinh chánh kiến -lìa mê ngộ
    Vạn pháp chân như -nhất thể đồng
    Chẳng lánh trần gian tìm lạc cảnh
     Từ bi hỷ xả - hạnh hằng mong.

                                        Hồ Trọng Trí
                                     Kim long,BRVT

                                                                                       

 x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

1 nhận xét:

  1. http://1.bp.blogspot.com/--PrEdvGlzMg/U7zHDI94JwI/AAAAAAAAIak/BU4FxfHl9uU/s1600/B.jpg

    Trả lờiXóa