Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

NHỮNG TUẦN THẤT CẦU NGUYỆN !


                       


                             TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH 


                           

                             Mây vần vũ trong giờ LỄ HẠ HUYỆTTÂM TỊNH ĐỘ ! (1)

Trong cái rốn anh tìm thấy diện mục
Cõi thai bào đã lóe ánh hào quang
Ruột Mẹ nối Rốn Con chuyện rất thực
Nên cần chi  ngôn ngữ nẻo trần gian

Chốn A lại ya an trụ thường hằng
Đến đi như tia xẹt quất sao băng
                    Thân sắc không ! gói vành tâm thượng trí
Ao thất bảo tung cánh đóa sen vàng

                      Phất áo gọi mây về cõi uyên nguyên
Tam Thánh phóng quang soi đường tiếp dẫn
Tuần chung thất dâng lời kinh hộ niệm
Vầng trăng thu Sở Đắc* ánh vương Tâm**

Ôi !cõi về cuối mùa thu lá rụng
                     sắc vàng rơi ,cành lại nhú mầm xanh !
Đón anh về trời tung hoa bát nhã  ***
Cõi thường quang đến rồi ! người vãng sanh ./.

                                                  CUỐI THU NHÂM THìN

                                                           Lê Đăng Mành
                                                              Kính niệm


GHI CHÚ :
(1)Tịnh Độ là lòng trong sạch,chớ còn hỏi đến Tây Phương,
    DI ĐÀ là tính sáng soi,mựa phải nhọc tìm Cực Lạc.
                                 Trúc Lâm Đại Đầu Đà Trần Nhân Tông
* Nguyễn Văn Đắc
   Pháp danh :Nguyên Sở
**Thức thứ tám (alaiya)
*** Đám Tang Anh đưa về buổi sáng trời nắng.
Đến 11 giờ hạ huyệt trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ                
                                    

Từ giọt máu của CHA
Từ quặn đau của MẸ
Cái RỐNsinh ra
âm thầm lặng lẽ
dấu ấn một đời
LÒNG MẸ
cắt ra...
thơ Ngyễn Văn Đắc

(Thư Pháp LĐM)
                        KÍNH DÂNG NHỮNG NỤ SƯƠNG HOA TINH KHIẾT TIỄN ANH !


                                                              HỒNG SƯƠNG MAIKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét