Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

NHỊP GÕ

Ảnh minh họa - Ma-soeur đang dạy cho các cháu 


NHỊP GÕ

Thước CHỊ gõ nhịp nhàng
Giọng trầm bỗng nhặt khoan
Theo dòng vần Quốc ngữ
Chúng mình đọc ngân vang

Sách Quốc văn Toàn thư
Đồng vọng gõ nhịp nhàng
Theo nệm đời khách lữ
Nhịp gõ buồn miên man.

Vẳng giọng đọc như van
“Thóc cao gạo kém
Đau khổ dân nghèo”
Thương đời còn lầm than.

Dư âm gõ thênh thang
Cả lớp đọc râm ran
“Hàng quán nghỉ
Tôi cũng nghỉ để mừng năm mới”
Nhịp gõ trôi bàng hoàng

Suốt cuộc lữ âm vang
Dòng đời Chị nhã tơ
Tràn thanh âm vô tận
Nhịp gõ truyền mênh mang.

Ê a theo nhịp gõ
Già vẫn thường hằng mơ
Bay theo đời lãng đãng
Trăng cài nhịp thành thơ


Kính dâng Quý Chị
Trường Mẫu Tâm đã dạy dỗ thời tiểu học.
1959 – 1963
Tặng bạn bè cùng lớp và huynh đệ vong niên.

Ghi chú:   
Chữ trong ngoặc là văn học vần thời kỳ đó
Chị: masoeurs, như Thầy Cô giáo bây giờ
Nhịp gõ: hết một đoạn hoặc một câu thì Chị gõ xuống bàn để bắt nhịp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét