Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

VỀ LÃM NGUYỆT HIÊN

* Cũng như Gác Tri Âm của Võ Văn Hoa, nhà thư pháp  Lê Đăng Mành ở Văn Quỹ, Hải Tân, Hải Lăng đã bài trí cho mình một ” hiên thưởng trăng”(LÃM NGUYỆT HIÊN)  để giao lưu bè bạn và để nuôi dưỡng chữ TÂM.

Cách đây mấy năm, tôi cùng Nhà giáo Lê Đăng Định HT Trường TH Hải Tân , Nhà giáo 
 Nguyễn Trung VĂN Công đoàn Ngành GD,và nhà giáo Nguyễn Khánh Cương đã đến thăm anh trong một sân vườn có bàn tay chăm chút điệu nghệ của một người khiếm thính. Khi trao đổi việc gì , tôi thường sử dụng ” bút đàm”! Anh đam mê nghệ thuật vui đời thiên nhiên. Ngay cái hồ giả sơn trước nhà, anh bố trí xây theo hình chữ Tâm ( một vầng trăng khuyết ba sao trên trời” . Như Khoa đã nháy hình ảnh Hồ Tâm này.Nếu mục sở thị các bạn sẽ thấy rõ hơn.
Cảm ơn Phó nháy nghệ thuật Như Khoa để tôi dán lên TRI ÂM CÁC một LÃM NGUYỆT HIÊN đồng hành!
                                                                                 ( Võ Văn Hoa)

Sân vườn  LÊ ĐĂNG MÀNH

( Ảnh: Nguyễn Như Khoa)
alt
alt
alt
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét